Pokud chcete pokračovat, musíte být zaregistrováni a přihlášeni
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
 
Hodily by se vám peníze navíc?

Nemáte čas na brigádu?

Sem tam brouzdáte po internetu?

Sdílíte?

 

MONEYCLOCK

 

Sdílíte inzeráty? Svoje nebo i svých známých?
Sdílíte zajímavé články? Pěkné zboží?

 

Dělejte to, co jste dělali doteď, jen si za to nechte platit.


Chcete zviditelnit váš inzerát nebo pomoci ke zviditelnění známému. Nebo se vám odkaz na článek prostě líbí.

Tak ho jednoduše sdílíte. To Je v pořádku.

 

ALE

Kromě toho, že "propagujete" nějaký inzerát, nabídku, článek..., propagujete i inzertní stránky, na kterém je inzerce umístěna. Určitě jsou rádi, děláte jim reklamu zdarma.

 

Naše filozofie je jiná!

Vy sdílíte - my vás odměníme!

 

Jednoduše SDÍLEJTE cokoli z portálu Horse Forum!

 

 

JAK NA TO?

 

1. Staňte se doporučitelem.

2. SDÍLEJTE

 

 

Co všechno můžete sdílet?

  • inzeráty
  • články z BLOGU
  • kampaně (pozvánky)

 

S námi máte možnost vytvořit si tzv. pasivní příjem.

 

Co to zna­me­ná?

Po­kud při­ve­de­te na por­tál nové uži­va­te­le a ti bu­dou vy­ka­zo­vat ja­kou­ko­liv fi­nanč­ní ak­ti­vi­tu vůči por­tá­lu, zís­ká­te provizi ze všech těch­to fi­nanč­ních ak­ti­vit po neomezenou dobu. Pro­to je ten­to způ­sob ob­vy­kle na­zý­ván jako „pa­siv­ní pří­jem“, pro­to­že na zá­kla­dě jed­né ak­ti­vi­ty mů­že­te mít dlou­ho­do­bý pří­jem bez ja­kých­ko­liv dal­ších ak­ti­vit.

Pro­to­že exis­tu­je mno­ho sys­té­mů, kte­ré ne­fun­gu­jí zce­la pod­le fair pra­vi­del, vy­vi­nu­li jsme svůj vlast­ní sys­tém, kte­rý je pro všech­ny bez­peč­ný a do­dr­žu­je všech­na pra­vi­dla fair hry.

1) Skutečná užitečnost
Je­di­né, co udě­lá­te, je to, že do­po­ru­čí­te por­tál Hor­se Fo­rum nebo pří­mo kon­krét­ní in­ze­rá­ty - svoje nebo cizí, kon­krét­ní člán­ky ně­ko­mu, pro koho jsou uži­teč­né a pří­nos­né. Např. zde může v bez­peč­ném pro­stře­dí pro­dat/ kou­pit koně, služ­by, zbo­ží... od ově­ře­ných uži­va­te­lů, pří­pad­ně na por­tá­lu na­jde spo­leh­li­vé a pro­vě­ře­né do­da­va­te­le. Svým blíz­kým, přá­te­lům a dal­ším li­dem pro­ká­že­te uži­teč­nou služ­bu.

 

2) Systém „doživotní renty“
U stan­dard­ních af­fi­li­a­te sys­té­mů zís­ká­vá­te fi­nan­ce za pro­klik nebo jed­no­rá­zo­vý ná­kup. V sys­té­mu Mo­neyClock však au­to­ma­tic­ky zís­ká­vá­te pro­vi­zi ze VŠECH fi­nanč­ních ak­ti­vit uži­va­te­le, kte­ré­mu jste náš por­tál do­po­ru­či­li, a to po ce­lou dobu, kdy je uži­va­tel čle­nem por­tá­lu Hor­se Fo­rum. Ten­to uži­va­tel je a bude jed­nou pro­vždy Váš a ni­ko­ho ji­né­ho. Veš­ke­ré pro­vi­ze pat­ří a vždy v bu­douc­nos­ti bu­dou pa­t­řit jen Vám a ni­kdy ne­mo­hou pa­t­řit ko­mu­ko­liv ji­né­mu.

 

3) Jednoznačně stanovené provizní podmínky
Tyto pod­mín­ky pla­tí pro všech­ny na­pros­to stej­ně, ni­kdy ne­do­jde k si­tu­a­ci, kdy by byl kdo­ko­liv zvý­hod­něn nebo zne­vý­hod­něn. Ze všech fi­nanč­ních ak­ti­vit uži­va­te­lů, kte­ré jste při­ve­dli, zís­ká­vá­te 20% pro­vi­zi.

 

4) Jednoduché a přehledné ovládání
Po­kud jste již moh­li na­hléd­nout do růz­ných af­fi­li­a­te sys­té­mů, jis­tě jste za­zna­me­na­li, že ovlá­dá­ní a pře­hled­nost jsou čas­to na ne zrov­na pří­jem­né úrov­ni. Pro­to jsme v rám­ci vý­vo­je vlast­ní­ho sys­té­mu vy­bu­do­va­li zce­la jed­no­du­ché, in­tu­i­tiv­ní a pře­hled­né ovlá­dá­ní, kte­ré skvě­le fun­gu­je i na mo­bil­ních za­ří­ze­ních a te­le­fo­nech.

 

Radši než vydávat peníze za reklamu Seznamu, Googlu či Facebooku, chceme je dát Vám!

Vaši známí se o tom stejně dozvědí, jde o to, od koho!

Čím víc lidí přivedete Vy, tím větší příjem Vás čeká.

Pošlete pozvánku se svým affiliate kódem přátelům a známým. Emailem nebo přes sociální sítě.

 

 

KOLIK VÁM PLATÍME?

1) Standardně vyplácíme 20% ze všech provedených transakcí vůči portálu, které uskuteční váš uživatel. To je ten, který přišel na portál přes váš odkaz. (200 - 2500 Kč pro vás)

2) Navíc BONUS! Vyplácíme vám za každé kliknutí na odkaz, který z www.horse-forum.cz sdílíte! (50 - 70 Kč za 1000 prokliků)

 

Dotazovat na podrobnosti se můžete v novém diskuzním fóru.

ZAČÍT MŮŽETE HNED!

Všechno se počítá a vy si v záložce MONEYCLOCK můžete ověřit svoji úspěšnost.

 

Vaše dotazy:

Už poněkolikáté vidím přivýdělek se stránkou Horse-Forum, jak to prosím funguje, resp. jaké je bližší info?

Jde o princip affiliate. Aktuálně přidáváme klasickou "klikačku"s extra navýšeným bonusem. Tzn. že platíme za prokliky. Tato akce platí do odvolání.
Další informace o provizích z doporučitelského programu MONEYCLOCK najdete zde.

 

Ani přesně nevím, co myslíš těmi prokliky, jakože sdílení?

Ty sdílíš, ostatní kliknou. A to se počítá. Ta kliknutí. Najdeš je ve svých statistikách v záložce MONEYCLOCK na portále.

 

Sdílet můžu jak často chci a kdekoliv, i na skupinách třeba?

Ano, přesně tak.

 

Takže se zaregistruju na portálu a vždy když budu sdílet, musím být přihlašená. Rozumím tomu dobře?

Správně. Jinak bychom nepoznali, které prokliky jsou tvoje.

 

Potřebuju k výplatě provizí IČ?

Je to lepší, ale umíme vyplatit provize i dohodou.

 

Pavla Oharková
Project manager

Víte, která reklama je nejefektivnější?


Ano, osobní doporučení. Spojili jsme tento fakt s tím, že lidé rádi sdílejí na internetu to, co je jim blízké. 


K tomu jsme vytvořili provizní systém.


Je to převratný způsob v on-line marketingu. 


Buďte u toho! Sdílejte a vydělávejte.


Budu tu pro vás, pro všechny vaše dotazy.


pavla@horse-forum.cz

 
Chci začít