Děkujeme za důvěru tisícům uživatelů.

Reagujeme na globální změny v obchodování, ale i životě nás všech.

 

Věříme, že po spuštění nové verze budete nadšení, stejně jako my!

 

Naši vývojáři nyní pracují na rozsáhlém up-grade systému, který vám přinese velké zjednodušení a řadu nových funkcí, bez kterých se v dynamickém on-line prostředí zkrátka neobejdete.

Odhalíme vám i revoluční nástroje, díky kterým změníte své představy o tom, co vše vám on-line může dát.

Těšte se na nový unikátní svět Tectum Forum!

 
 
Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlašte.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

PRŮBĚH OBJEDNÁVKY

K tomu, aby vznik­la zá­vazná ob­jed­náv­ka, je tře­ba souhlasu obou stran, ku­pu­jí­cí­ho i pro­dá­va­jí­cí­ho.

Jste-li prodávající

  • v pří­pa­dě, že při za­dá­vá­ní in­ze­rá­tu v ko­lon­ce „Typ in­ze­rá­tu“ za­dá­te vol­bu „pro­dá­vám tak, jak je, není tře­ba dal­ší ko­mu­ni­ka­ce s ku­pu­jí­cím“, automaticky jako in­ze­rent dáváte svůj souhlas s uza­vře­ním zá­vaz­né ob­jed­náv­ky. Ten, kdo re­a­gu­je na ta­ko­vý­ Váš in­ze­rát, po­tom závaznou objednávkou vyjadřuje souhlas ze své stra­ny a po­tvr­ze­ním zá­vaz­né ob­jed­náv­ky je ob­chod uza­vřen.
  • Po­kud však při za­dá­vá­ní in­ze­rá­tu v ko­lon­ce „Typ in­ze­rá­tu“ za­dá­te vol­bu „potřebuji s kupujícím/prodávajícím domluvit podrobnosti“ (například u zakázkové výroby nebo variabilní ceny), ne­mů­že ten, kdo re­a­gu­je na Váš in­ze­rát, pří­mo na­kou­pit. Musí na Váš in­ze­rát nejprve reagovat (do­dat dal­ší in­for­ma­ce, vy­já­d­řit se k ceně...). Re­ak­cí na Váš in­ze­rát vznik­ne nezávazná objednávka.V prů­bě­hu kon­ver­za­ce k ob­jed­náv­ce ji mů­že­te kdykoliv buď odsouhlasit, nebo stornovat. Po Va­šem schvá­le­ní může ten, kdo re­a­go­val na Váš in­ze­rát, pro­vést zá­vaz­nou ob­jed­náv­ku.

 

Po uzavření závazné objednávky ná­sle­du­jí tyto kro­ky:

A) Potvrzení přijetí platby

  • Jste-li pro­dá­va­jí­cím, po­tvrď­te ve své sprá­vě ob­jed­ná­vek při­je­tí plat­by.
  • Jste-li ku­pu­jí­cím a plat­bu jste pro­ve­dli, ale pro­dá­va­jí­cí ne­po­tvr­dil její při­je­tí, mů­že­te ho ve své sprá­vě ob­jed­ná­vek upo­me­nout.

B) Potvrzení o dodání

  • Jste-li ku­pu­jí­cím, je tře­ba, abys­te po­tvr­dili, že Vám pro­dá­va­jí­cí do­dal ob­jed­na­né služ­by nebo zbo­ží.
  • Jste-li pro­dá­va­jí­cím a po­tvr­dili jste do­dá­ní ob­jed­na­né služ­by nebo zbo­ží, ale ku­pu­jí­cí ne­po­tvr­dil toto do­dá­ní, mů­že­te ho ve své sprá­vě ob­jed­ná­vek upo­me­nout.