Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlašte.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

OSOBNÍ ÚDAJE

Které údaje o mě uvidí kupující nebo prodávající?

Pro por­tál Horse Forum je nej­dů­le­ži­těj­ší zá­sa­dou bezpečné prostředí pro všech­ny ku­pu­jí­cí a pro­dá­va­jí­cí.
Pro­to není možné např. ob­cho­do­vat zce­la anonymně, bez re­gis­tra­ce a vy­pl­ně­ní osob­ních úda­jů.

Na dru­hé stra­ně však por­tál chrání soukromí všech uživatelů a osob­ní úda­je nejsou pří­stup­né pro ostat­ní.

V pří­pa­dě uza­vře­ní závazné objednávky je však nut­né, aby byly v ob­jed­náv­ce po­u­ži­ty osob­ní úda­je obou stran, ku­pu­jí­cí­ho i pro­dá­va­jí­cí­ho. Ji­nak by ne­by­la ta­ko­vá­to ob­jed­náv­ka práv­ně plat­ná.

V rám­ci ochra­ny sou­kro­mí jsou však po­skyt­nu­té jen nezbytně nutné údaje: jmé­no a pří­jme­ní, v pří­pa­dě fir­my její ná­zev, ad­re­sa uži­va­te­le a pří­pad­ně IČ a DIČ.
Žádné dal­ší osob­ní úda­je nejsou v rám­ci ob­jed­náv­ky uve­de­ny.