Děkujeme za důvěru tisícům uživatelů.

Reagujeme na globální změny v obchodování, ale i životě nás všech.

 

Věříme, že po spuštění nové verze budete nadšení, stejně jako my!

 

Naši vývojáři nyní pracují na rozsáhlém up-grade systému, který vám přinese velké zjednodušení a řadu nových funkcí, bez kterých se v dynamickém on-line prostředí zkrátka neobejdete.

Odhalíme vám i revoluční nástroje, díky kterým změníte své představy o tom, co vše vám on-line může dát.

Těšte se na nový unikátní svět Tectum Forum!

 
 
Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlašte.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

JAK NAKUPOVAT

Zaregistrujte se. Trvá to pár vteřin.

Po­kud si chce­te pou­ze pro­hléd­nout zá­klad­ní funk­ce por­tá­lu, registrace není nutná.

Vybraný produkt vložte do košíku.

Pokud objednávku myslíte vážně, zvolte "koupit".


Pro uza­vře­ní objednávky (smlou­vy mezi ku­pu­jí­cím a pro­dá­va­jí­cím) je nutné vyplnit v "osobní údaje" (jméno, adresa a telefon příp. číslo účtu) ve Vašem profilu, ji­nak není mož­né ob­jed­náv­ku uzavřít. Tyto osob­ní in­for­ma­ce nejsou ve­řej­ně do­stup­né pro ostat­ní uži­va­te­le por­tá­lu, pou­ze pro kon­krét­ní uži­va­te­le, kte­ří mezi se­bou uza­vře­li zá­vaz­nou ob­jed­náv­ku.

Na­ším cí­lem je, aby lidé na por­tá­lu moh­li co nej­ví­ce důvěřovat je­den dru­hé­mu. Pro­to ne­pod­po­ru­je­me zce­la ano­nym­ní na­bíd­ky, po­ptáv­ky a ob­cho­dy. Stej­ně tak dbá­me na kvalitu obsahu, pro­to „ná­hod­ně pří­cho­zím“ ne­po­vo­lu­je­me vklá­dá­ní in­ze­rá­tů, kte­ré čas­to ne­ma­jí žád­nou hod­no­tu pro sku­teč­né zá­jem­ce o pro­dej nebo kou­pi, pří­pad­ně mo­hou ko­mu­ni­tu por­tá­lu nebo por­tál sa­mot­ný po­ško­zo­vat.

Na por­tá­lu můžete vy­stu­povat pod pře­zdív­kou (ne­bo­li „nic­kem“), nicméně doporučujeme použít Vaše jmé­no a pří­jme­ní. Zvýšíte tím důvěryhodnost Va­še­ho uži­va­tel­ské­ho pro­fi­lu. Vaše sou­kro­mé úda­je jsou sa­mo­zřej­mě chrá­ně­ny, nejsou ve­řej­ně do­stup­né ostat­ním uži­va­te­lům.