Děkujeme za důvěru tisícům uživatelů.

Reagujeme na globální změny v obchodování, ale i životě nás všech.

 

Věříme, že po spuštění nové verze budete nadšení, stejně jako my!

 

Naši vývojáři nyní pracují na rozsáhlém up-grade systému, který vám přinese velké zjednodušení a řadu nových funkcí, bez kterých se v dynamickém on-line prostředí zkrátka neobejdete.

Odhalíme vám i revoluční nástroje, díky kterým změníte své představy o tom, co vše vám on-line může dát.

Těšte se na nový unikátní svět Tectum Forum!

 
 
Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlašte.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

 SLOVNÍČEK POJMŮ

Affiliate systém
Sys­tém, kte­rý od­mě­ňu­je své účast­ní­ky za zís­ká­vá­ní dal­ších uži­va­te­l.

Kampaň
Přednastavená pozvánka určená ke sdílení. Kampaně jsou tematické, cílené na různé skupiny uživatelů.

Proklik 
Akce uži­va­te­le, kte­rý klik­ne na Vámi před­lo­že­ný od­kaz (v e-mai­lu, na so­ci­ál­ní síti, v ban­ne­ru na Vaší strán­ce...).

Cookies
Informace, které se ukládají v internetovém prohlížeči na straně uživatele. Slouží např. k uložení informace o tom, že uživatel přišel na portál Horse Forum díky vašemu odkazu. Pokud se nezaregistruje hned, ale vrátí se do 60 dní, víme, že je od Vás.

Konverze     
Akce uži­va­te­le, kte­rý pro­ve­de ně­kte­rou z de­fi­no­va­ných čin­nos­tí, např. za­re­gis­tru­je se nebo pro­ve­de ná­kup od portálu.

Neplacená konverze
Vzniká v pří­pa­dě, že se uži­va­tel po od­klik­nu­tí Va­še­ho od­ka­zu zaregistroval (cookies nastaveno na 60 dní od pro­kli­ku).
Je dů­le­ži­té, abys­te vi­děli, ko­lik uži­va­te­lů se díky Vaší ak­ti­vi­tě za­re­gis­tro­va­lo a jaká je Vaše úspěšnost v této čin­nos­ti. Vypláceni jste poté z jakékoli finanční aktivity uivatelů, kteří se na portál zaregistrovali díky Vám a to po neomezenou dobu.

Placená konverze
Uživatelé, kteří se na portál rgistrovali díky Vašemu doporučení provedli nákup od portálu Horse Forum (paušál, T-coiny, článek a další, vyjma nákupů v Premium e-shopu).

Konverzní úspěšnost       
Po­měr mezi po­čtem pro­kli­ků a po­čtem kon­ver­zí.

Partner
Uživatel registrovaný nejen na portále, ale navíc v systému MoneyClock.

Subpartner  
Part­ner, kte­ré­ho zís­ká­te svo­jí ak­ti­vi­tou a z je­hož čin­nos­ti zís­ká­vá­te také pro­vi­ze.