Děkujeme za důvěru tisícům uživatelů.

Reagujeme na globální změny v obchodování, ale i životě nás všech.

 

Věříme, že po spuštění nové verze budete nadšení, stejně jako my!

 

Naši vývojáři nyní pracují na rozsáhlém up-grade systému, který vám přinese velké zjednodušení a řadu nových funkcí, bez kterých se v dynamickém on-line prostředí zkrátka neobejdete.

Odhalíme vám i revoluční nástroje, díky kterým změníte své představy o tom, co vše vám on-line může dát.

Těšte se na nový unikátní svět Tectum Forum!

 
 
Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlašte.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

 CO JE MONEYCLOCK

Mo­neyClock je speciální forma tzv. af­fi­li­a­te sys­té­mu.

Umož­ňu­je Vám vy­tvo­řit si tzv. pasivní příjem.

Co to zna­me­ná?

Po­kud přivedete na por­tál nové uživatele a ti bu­dou vy­ka­zo­vat ja­kou­ko­liv fi­nanč­ní ak­ti­vi­tu vůči portálu, zís­ká­te provizi ze všech těch­to fi­nanč­ních ak­ti­vit po neomezenou dobu. Pro­to je ten­to způ­sob ob­vykle na­zý­ván jako „pa­siv­ní pří­jem“, pro­to­že na zá­kla­dě jed­né ak­ti­vi­ty mů­že­te mít dlou­ho­do­bý pří­jem bez ja­kých­ko­liv dal­ších ak­ti­vit.

Pro­to­že exis­tu­je mno­ho sys­té­mů, kte­ré ne­fun­gu­jí zce­la pod­le fair pra­vi­del, vy­vi­nu­li jsme svůj vlastní systém, kte­rý je pro všech­ny bezpečný a dodržuje všechna pravidla fair hry.

Na­pří­klad:

1) Skutečná užitečnost

Je­di­né, co udě­lá­te, je to, že doporučíte por­tál Horse Forum nebo přímo konkrétní inzeráty, konkrétní články ně­ko­mu, pro koho jsou užitečné a přínosné. Např. zde může v bez­peč­ném pro­stře­dí pro­dat/ koupit koně, služby, zboží... od ověřených uživatelů, pří­pad­ně na por­tá­lu na­jde spo­leh­li­vé a pro­vě­ře­né do­da­va­te­le. Svým blíz­kým, přá­te­lům a dal­ším li­dem prokážete užitečnou službu.

2) Systém „doživotní renty“

U standardních af­fi­li­a­te sys­té­mů zís­ká­vá­te fi­nan­ce za pro­klik nebo jed­no­rá­zo­vý ná­kup. V sys­té­mu MoneyClock však automaticky zís­ká­vá­te pro­vi­zi ze VŠECH fi­nanč­ních ak­ti­vit uži­va­te­le, kte­ré­mu jste náš portál doporučili, a to po ce­lou dobu, kdy je uži­va­tel čle­nem por­tá­lu Horse Forum. Tento uži­va­tel je a bude jednou provždy Váš a ni­ko­ho ji­né­ho. Veš­ke­ré pro­vi­ze pat­ří a vždy v bu­douc­nos­ti bu­dou pa­t­řit jen Vám a ni­kdy ne­mo­hou pa­t­řit ko­mu­ko­liv ji­né­mu.

3) Jednoznačně stanovené provizní podmínky

Tyto pod­mín­ky pla­tí pro všechny naprosto stejně, ni­kdy ne­do­jde k si­tu­a­ci, kdy by byl kdo­ko­liv zvý­hod­něn nebo zne­vý­hod­něn. Ze všech fi­nanč­ních ak­ti­vit uži­va­te­lů, kte­ré jste při­ve­dli, zís­ká­vá­te 20% pro­vi­zi.

4) Jednoduché a přehledné ovládání

Po­kud jste již moh­li na­hléd­nout do růz­ných af­fi­li­a­te sys­té­mů, jis­tě jste za­zna­me­na­li, že ovlá­dá­ní a pře­hled­nost jsou čas­to na ne zrov­na pří­jem­né úrov­ni. Pro­to jsme v rám­ci vý­vo­je vlast­ní­ho sys­té­mu vy­bu­do­va­li zcela jednoduché, intuitivní a přehledné ovládání, kte­ré skvě­le fun­gu­je i na mobilních zařízeních a telefonech.