Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlašte.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

 KOMUNIKACE PRODÁVAJÍCÍHO S KUPUJÍCÍM

Jak se mohu domluvit s prodávajícím nebo kupujícím?

Po­kud vklá­dá­te in­ze­rát a víte, že po­va­ha in­ze­rá­tu je ta­ko­vá, že se bu­de­te po­tře­bo­vat domluvit na podrobnostech s ku­pu­jí­cím nebo pro­dá­va­jí­cím, při za­dá­vá­ní in­ze­rá­tu za­škrt­ně­te po­líč­ko „potřebuji s kupujícím domluvit podrobnosti“ v sek­ci „Komunikace k inzerátu“.
Ten, kdo bude na Váš in­ze­rát re­a­go­vat, pak ne­mů­že pro­vést pří­mý ná­kup a po­šle Vám v rám­ci ne­zá­vaz­né ob­jed­náv­ky svůj do­taz nebo svo­ji před­sta­vu.

Kro­mě ko­mu­ni­ka­ce k in­ze­rá­tu mů­že­te vy­u­žít i služ­bu por­tá­lu Horse Forum „soukromé zprávy“. V pro­fi­lu uži­va­te­le na­jde­te pod uži­va­te­lo­vou fo­to­gra­fií od­po­ví­da­jí­cí tla­čít­ko.

Sou­kro­mé zprá­vy jsou po­tom pří­stup­né ve Va­šem osobním profilu. Zde mů­že­te dále ko­mu­ni­ko­vat s da­ným uži­va­te­lem.

UPOZORNĚNÍ!
Po­kud do­jde k ja­ké­mu­ko­liv pro­blé­mu s ob­jed­náv­kou (ne­za­pla­ce­ní, ne­pl­ně­ní apod.), por­tál Horse Forum při re­kla­ma­ci bere v po­taz pouze komunikaci v objednávce a ke ko­mu­ni­ka­ci sou­kro­mý­mi zprá­va­mi ni­jak ne­při­hlí­ží.

Pro­to do­po­ru­ču­je­me vždy dávat přednost komunikaci pomocí nezávazné objednávky. Ne­zá­vaz­nou ob­jed­náv­ku mů­že­te kdy­ko­liv stor­no­vat a sma­zat.