Děkujeme za důvěru tisícům uživatelů.

Reagujeme na globální změny v obchodování, ale i životě nás všech.

 

Věříme, že po spuštění nové verze budete nadšení, stejně jako my!

 

Naši vývojáři nyní pracují na rozsáhlém up-grade systému, který vám přinese velké zjednodušení a řadu nových funkcí, bez kterých se v dynamickém on-line prostředí zkrátka neobejdete.

Odhalíme vám i revoluční nástroje, díky kterým změníte své představy o tom, co vše vám on-line může dát.

Těšte se na nový unikátní svět Tectum Forum!

 
 
Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlašte.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

JAK ZVÝŠIT ÚSPĚŠNOST INZERÁTU

1) Základem je vždy důvěryhodnost
- nech­te si ově­řit svůj pro­fil na por­tá­lu Horse Forum

2) Vymyslete lákavý titulek inzerátu
- vhod­ným ti­tul­kem in­ze­rá­tu mů­že­te vzbu­dit po­zor­nost ostat­ních uži­va­te­lů

3) Nepoužívejte nevhodné, přehánějící nebo matoucí titulky inzerátu
- v ti­tul­ku se vždy snaž­te zejmé­na co nej­lé­pe vy­svět­lit, co vlast­ně na­bí­zí­te nebo pro­dá­vá­te, ji­nak ostat­ní uži­va­te­lé Váš in­ze­rát ne­mu­sí ani otevřít
- ti­tul­ky typu např. „nej­lep­ší kva­li­ta za nej­niž­ší cenu“ mají na uži­va­te­le spí­še od­ra­zu­jí­cí vliv, pro­to­že jsou těž­ko uvě­ři­tel­né

4) Zvolte vhodný ilustrační obrázek
- říká se, že je­den ob­rá­zek sdě­lí víc, než ti­síc slov - a je to do znač­né míry prav­da
- vy­ber­te však ob­rá­zek, kte­rý ko­re­spon­du­je s ob­sa­hem Vaší na­bíd­ky nebo po­ptáv­ky a ne­ris­kuj­te ztrá­tu dů­vě­ry­hod­nos­ti Va­še­ho in­ze­rá­tu pro ostat­ní uži­va­te­le
- při po­u­ží­vá­ní ob­ráz­ku dej­te pro­sím po­zor na to, abys­te ne­po­u­žili ob­rá­zek, chrá­ně­ný au­tor­ský­mi prá­vy

5) Stručný a výstižný text inzerátu
- po­piš­te co nej­přes­ně­ji, co pro­dá­vá­te nebo po­ptá­vá­te. čím přes­něj­ší bu­de­te, tím bude in­ze­rát pro ostat­ní dů­vě­ry­hod­něj­ší a lá­ka­věj­ší
- do in­ze­rá­tu ne­pat­ří osob­ní in­for­ma­ce o Vás, ty uveď­te pro­sím ve svém osob­ním pro­fi­lu

6) Zvolte správnou kategorii nebo kategorie pro inzerát
- za­řa­ze­ní in­ze­rá­tu do ne­vhod­né ka­te­go­rie sni­žu­je jeho účin­nost a dů­vě­ry­hod­nost
- může se však sa­mo­zřej­mě stát, že Váš in­ze­rát je vhod­ný např. pro dvě ka­te­go­rie - v ta­ko­vém pří­pa­dě se ne­boj­te je vy­u­žít

7) Nezapomeňte správně nastavit regiony, pro které Váš inzerát platí
- vy­hne­te se tak vy­svět­lo­vá­ní zá­jem­cům z ji­ných re­gi­o­nů, než o kte­ré máte zá­jem
- re­gi­o­ny Va­še­ho pů­so­be­ní si můžete přednastavit ve Va­šem pro­fi­lu

8) Inzerát můžete TOPovat
- TOPo­vá­ním posunete svůj in­ze­rát na jed­nu z před­ních po­zic na titulní stra­ně por­tá­lu Hor­se Fo­rum. Tím zvý­ší­te jeho úspěšnost. K tomu, abys­te moh­li Váš in­ze­rát TOPo­vat, je nut­né mít na­kou­pe­né T-coiny.